Organizační struktura obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 
  • Zastupitelstvo obce Chleny:
  Plocek Jiří – starosta obce
  Ing. Novák Vladimír
  Dvořák Jiří
  Novák Libor
  Plocek Petr
  Ing. Zeman Jiří
  Kříž Karel
 
  • Finanční výbor obce:
  předseda: Plocek Petr
  členové: Novák Pavel, Nováková Jitka
 
  • Kontrolní výbor:
  předseda: Novák Libor
  členové: Mazal Radek, Ing. Zeman Jiří